Algemene Verkoopvoorwaarden van Houthandel van Loon. Website: Bankirai.nl, of enige andere website van Houthandel van Loon. Goederen: de door Houthandel van Loon aan Koper geleverde goederen, (hout)producten en/ of diensten/ werkzaamheden. Aanbieding: elk aanbod/ alle aanbiedingen/ offerte(s) van Goederen gedaan door Houthandel van Loon waaronder ook verstaan informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven, etc. (mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail, elektronische weg, Website of anderszins verstrekt). Partijen: Houthandel van Loon en Koper gezamenlijk. Montagehandleiding: de montagehandleiding(en) die van toepassing zijn op de geleverde Goederen en te raadplegen zijn op de Website van Houthandel van Loon dan wel bij Houthandel van Loon kosteloos zijn op te vragen, (alsmede alle andere montagehandleidingen die bij geleverde Goederen zijn bijgesloten).

Artikel 1: Definities
Houthandel van Loon, gevestigd aan de Haas 33, 5508 SK Veldhoven, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf of onderneming. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Onderneming: de vennootschap, met of zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (waaronder o.a. verstaan ‘eenmanszaak’). Koper: Iedere Onderneming en/ of Consument met wie Houthandel van Loon een (koop)overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Houthandel van Loon een aanbieding doet.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanbieding, ook die welke op de Website of op andere wijze door middel van koop op afstand door Houthandel van Loon worden weergegeven, alsook op alle (daaruit voortvloeiende) (koop)overeenkomsten tussen Houthandel van Loon en Koper. 2 Houthandel van Loon wijst eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Koper van de hand bij het doen van een Aanbieding en Koper verenigt zich met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en neemt afstand van de toepasselijkheid van eigen algemene (inkoop)voorwaarden. 3 Houthandel van Loon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen, waarna de gewijzigde of aangevulde voorwaarden van toepassing zijn. 4 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Houthandel van Loon en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in de Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de Algemene Voorwaarden. 5 Indien Houthandel van Loon niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Houthandel van Loon in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbieding en totstandkoming overeenkomsten
1 De (koop)overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat is voldaan aan de voorwaarde(n) als omschreven in artikel 3. 2 Elke Aanbieding is vrijblijvend, onder voorbehoud van prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt gestand gedaan. Houthandel van Loon maakt gebruik van één of meerdere (haven)depot(s). Indien een Koper een bestelling plaatst die is samengesteld uit Goederen die zijn verspreidt over meerderde depots, bestaat de mogelijkheid dat de levering daarvan later plaats vindt dan de geschatte levertijd (die is vermeld op de Website). Houthandel van Loon zal Koper in zulks geval op de hoogte stellen. Houthandel van Loon behoudt zich te allen tijde het recht voor de Goederen gecombineerd te leveren aan Koper. Koper kan terzake geen aanspraak, uit welke hoofde dan ook, ontlenen jegens Houthandel van Loon. 3 Koper wordt geacht een Aanbieding van Houthandel van Loon te hebben aanvaard, indien zij precies heeft aangegeven welke Goederen zij wil ontvangen/ afnemen, Koper de gegevens heeft verzonden via elektronische weg c.q. ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website, de desbetreffende data door Houthandel van Loon zijn ontvangen en een schriftelijke c.q. elektronische bevestiging aan Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (email)adres. Koper kan Houthandel van Loon tevens verzoeken een specifieke Aanbieding op te stellen. Indien Koper deze Aanbieding aanvaardt dient zij dit schriftelijke c.q. elektronisch te bevestigen aan Houthandel van Loon. Houthandel van Loon kan desgewenst een opdrachtbevestiging versturen aan Koper. Een Aanbieding kan tevens mondeling door Koper worden aanvaard ter plaatse van de vestiging van Houthandel van Loon. Overeenkomsten die ter plaatse van de vestiging van Houthandel van Loon zijn gesloten komen mondeling tot stand en worden schriftelijk vastgelegd (middels een rekening). 4 Houthandel van Loon kan niet aan een Aanbieding worden gehouden, indien Koper redelijkerwijs kan of behoorde te begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5 Indien in de aanvaarding door Koper voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een Aanbieding worden aangebracht door Koper, komt de overeenkomst pas tot stand indien Houthandel van Loon aan de Koper heeft bericht met deze afwijking(en) in de Aanbieding in te stemmen. 6 Koper en Houthandel van Loon komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 3. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 7 Elke Aanbieding wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/ of gedaan. Gelet op de natuurlijke werking (in afmeting en/ of lengte) van houtproducten kan Houthandel van Loon echter niet garanderen dat elke Aanbieding volledig in overeenstemming is met de bijbehorende Goederen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding van de overeenkomst. 8 Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling wordt verwezen naar de Montagehandleiding. In deze handleiding is omschreven hoe bepaalde Goederen correct dienen te worden bevestigd. De Montagehandleiding dient tevens als hulpmiddel voor de Koper bij het bestellen van Goederen alsmede bij het monteren daarvan. 9 Houthandel van Loon is er niet toe gehouden door Koper geplaatste bestellingen te controleren op volledigheid dan wel op conformiteit met de Montagehandleiding. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij Koper. Afwijkingen en/ of te weinig bestelde Goederen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst. 10 Artikel 3 lid 9 is tevens van toepassing indien Koper aan Houthandel van Loon heeft verzocht een specifieke Aanbieding op te stellen. Koper dient in zulks geval (de Montagehandleiding te raadplegen en) de Aanbieding te controleren op juistheid.

Artikel 4: Wijzigingen
1 Wijzigingen in de (koop)overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Houthandel van Loon zijn overeengekomen. 2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen. 3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Houthandel van Loon een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Goederen.

Artikel 5: Kwaliteit en omschrijving
1 Houthandel van Loon verbindt zich jegens Koper om de Goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel gewijzigde) offerte omschreven. 2 Houthandel van Loon verbindt zich jegens Koper Goederen te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn. 3 Houthandel van Loon staat er niet voor in dat de Goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan Houthandel van Loon kenbaar is gemaakt. Houthandel van Loon voert geen sterkteberekeningen uit voor de door Koper beoogde doeleinden van de Goederen. Koper is zelf geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de sterkteberekening, plaatsing, uitvoer, aanpassing, etc, van de door Houthandel van Loon geleverde Goederen. 4 Bij gebruik van geleverde Goederen buiten Nederland dient Koper zelfstandig te verifiëren of dat gebruik toegestaan en verantwoord is. Houthandel van Loon kan in dat geval andere garantie- en/ of overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Goederen. 5 Onderlinge afwijkingen van geleverde Goederen betreffende kleur-, geur- en/ of (hars)afscheiding, werking (van afmeting en/ of lengte), slijtvastheid, keurmerk( en), houtsoort(en), profiel(en) en dergelijken, welke uit technisch, kwalitatief en/ of kwantitatief oogpunt aanvaardbaar zijn, kunnen geen aanleiding vormen voor aanspraak uit hoofde van schadevergoeding, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde Goederen. 6 Goederen kunnen (na aflevering) een zekere kleur-, geur- en/ of (hars)afscheiding afgeven die inherent is aan de natuurlijke aard en werking daarvan. Deze kenmerken zullen geleidelijk minder worden en op den duur verdwijnen. Gelet op de natuurlijke aard van de Goederen, kan Koper terzake geen aanspraak, uit welke hoofde dan ook, ontlenen jegens Houthandel van Loon.

Artikel 6: Verpakking en verzending
1 Houthandel van Loon verbindt zich jegens Koper om de Goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de Goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 2 De Goederen zullen door Houthandel van Loon bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als is overeengekomen tussen Partijen. 3 Indien Houthandel van Loon of een derde voor de verpakking en het transport één of meerdere laadborden, pakkisten, kratten, containers, pallets etc, ter beschikking heeft gesteld aan Koper – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – is Koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) bovengenoemde verpakkingen terug te zenden naar het door Houthandel van Loon opgegeven adres, bij gebreke waarvan Koper aan Houthandel van Loon schadevergoeding is verschuldigd voor deze producten.

Artikel 7: Opslag
1 Indien om welke reden ook Koper niet in staat is de Goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed liggen voor levering/ bezorging, zal Houthandel van Loon, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek en voor rekening en risico van Koper de Goederen voor de duur van een redelijke termijn bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij door Koper zijn afgehaald dan wel bij Koper zijn bezorgd. 2 Koper is verplicht aan Houthandel van Loon de opslagkosten volgens het bij Houthandel van Loon gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Goederen voor levering/ bezorging gereed waren, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de (koop)overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 8: Eigendomsovergang en risico
1 Behoudens het gestelde in artikel 8 lid 2 jo. 4 zal de eigendom van en het risico voor de Goederen op Koper overgaan bij levering. Onder levering wordt verstaan het fysiek afhalen van de Goederen door Koper alsook de bezorging daarvan. 2 Zolang Koper bij levering niet het volledige bedrag van de koopsom – met eventueel bijkomende kosten – heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Houthandel van Loon zich de eigendom van de Goederen voor. In zulks geval gaat de eigendom pas op Koper over, zodra Koper aan al haar verplichtingen jegens Houthandel van Loon heeft voldaan. 3 Indien er gerede twijfel bij Houthandel van Loon bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is Houthandel van Loon bevoegd de levering van Goederen uit te stellen, totdat Koper het volledige bedrag van de koopsom heeft voldaan, dan wel zekerheid voor de betaling heeft verschaft of een aanzienlijk voorschot van betaling heeft gedaan, een en ander door Houthandel van Loon te bepalen. Koper is aansprakelijk voor alle schade die door Houthandel van Loon wordt geleden als gevolg van deze vertraagde levering. 4 Als Houthandel van Loon op verzoek van Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 de levering uitstelt, zullen de Goederen eigendom blijven van Houthandel van Loon, maar voor risico van Koper blijven, totdat de Goederen aan Koper zijn geleverd (op de in artikel 6 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen). 5 Koper dient steeds al hetgeen te doen wat redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Houthandel van Loon veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Houthandel van Loon is gevestigd, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht om Houthandel van Loon daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 6 Voor het geval Houthandel van Loon haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper nu voor alsdan bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Houthandel van Loon en door Houthandel van Loon aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Houthandel van Loon zich bevinden, teneinde die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Tijdstip van levering
Houthandel van Loon zal de Goederen leveren op de datum die tussen Partijen is overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op het moment dat de overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen als omschreven in artikel 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Houthandel van Loon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Houthandel van Loon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de (koop)overeenkomst.

Artikel 10: Transport
1 Voor transport van de te leveren Goederen wordt gebruik gemaakt van een (kleine) vracht-/ transportwagen (hierna: “Vrachtwagen). De Vrachtwagen beschikt niet in alle gevallen over een eigen zelfstandige losmogelijkheid (kooiaap/ heftruck/ hijskraan). In die gevallen zal de chauffeur in samenwerking met Koper de Goederen lossen. Goederen worden geleverd conform de tussen Houthandel van Loon en Koper overeengekomen datum, onder voorbehoud van tussentijdse redelijke wijzigingen. 2 Goederen worden gelost naast of achter de Vrachtwagen, op een verharde weg, zonder daarbij met de Goederen te lopen. De Vrachtwagen zal hierbij op de openbare weg blijven staan, tenzij het eigen terrein voor Vrachtwagens geschikt is. De plaats van bestemming – daar waar de Goederen wordt gelost – valt onder de verantwoordelijkheid van de Koper. 3 Het eventueel berijden van eigen terrein door de Vrachtwagen is voor risico van Koper. Houthandel van Loon is niet aansprakelijk voor schade aan terrein en/ of aanwezige spullen van Koper en/ of derden. 4 Na aankomst van de Goederen worden deze, indien mogelijk op de Vrachtwagen, gecontroleerd door Koper op juistheid en/ of eventuele gebreken. Indien controle op de Vrachtwagen niet mogelijk is, zal controle geschieden naast de vrachtwagen. Na controle dient Koper altijd te tekenen voor ontvangst, waarna de Goederen worden gelost. Eventuele gebreken direct aan de chauffeur te worden gemeld en gezamenlijk te worden vastgesteld. 5 Eventuele door Houthandel van Loon extra gemaakte onkosten worden aan Koper in rekening gebracht. Onder extra kosten worden kosten verstaan met betrekking tot: – verkeerd doorgeven van het afleveradres; – niet (op tijd) aanwezig zijn op het afleveradres (wacht geld); – (telefonische) onbereikbaarheid van Koper; – onbereikbaarheid van afleveradres met de Vrachtwagen; – beëindigen of wijzigen van de bestelling. 6 Bezorgtijden zijn vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur, afhankelijk van de geplande route door Houthandel van Loon. Levering zal binnen deze tijdsperiode plaatsvinden, tenzij sprake is van oponthoud in de vorm van file, motorische storingen of overmacht als in artikel 10 behandeld. 7 Koper dient telefonisch en per email bereikbaar te zijn voor bevestiging van de bezorgdag alsmede dient zij op de dag van levering telefonisch en per email bereikbaar te zijn voor Houthandel van Loon dan wel de chauffeur.

Artikel 11: Overmacht
1 De in artikel 9 omschreven leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Houthandel van Loon door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. 2 Van overmacht aan de zijde van Houthandel van Loon is sprake, indien Houthandel van Loon na het sluiten van de (koop)overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze (koop)overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, water- storm- en weerschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Houthandel van Loon als ook bij derden, van wie Houthandel van Loon de benodigde Goederen, materialen en/ of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Houthandel van Loon ontstaan. 3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Houthandel van Loon als Koper bevoegd de (koop)overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft Houthandel van Loon slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de Goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden, onder verplichting hetgeen haar reeds is geleverd naar Houthandel van Loon terug te zenden. De retourzending vindt plaats onder nader door Houthandel van Loon te stellen voorwaarden en geldt voor rekening en risico van Koper. Koper dient eveneens aan te tonen dat de reeds geleverde Goederen niet meer doeltreffend kunnen worden gebruikt ten gevolge van het niet leveren van de resterende Goederen. Op deze regeling zijn de Goederen als vermeld in artikel 24 uitgesloten. 4 Houthandel van Loon is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie infrastructuur, gebruikte randapparatuur, uitval en/ of onbereikbaarheid van haar systemen noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer maar niet uitsluitend verstaan verstoringen in de verbindingen met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen. 5 Houthandel van Loon is voorts niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

Artikel 12: Garantie en controle bij levering
1 Op de door Houthandel van Loon geleverde Goederen wordt aan Consumenten de wettelijke garantie gegeven, ingaande op de datum van levering. Garantie is niet van toepassing indien schade het gevolg is van (een) toerekenbare handeling(en) door Koper zelf (of een aan Koper ondergeschikte/ ingeschakelde derde) zoals o.a. opzet, bewuste roekeloosheid, grove schuld, nalatigheid, het niet hanteren van de Montagehandleiding, het blootstellen van Goederen aan omgevingsfactoren die van negatieve invloed zijn, of Koper anderszins bij het gebruik van Goederen een fout heeft gemaakt. Daarnaast geldt tevens geen garantie indien er sprake is van overmacht als in artikel 10 omschreven en/ of (volatiliteit in) natuurverschijnselen en -omstandigheden die geleverde Goederen buiten de risicosfeer van Houthandel van Loon beïnvloeden zoals onder andere maar niet beperkt tot (overmatige) zon, regen, ijsvorming, (zure) regen, zoutvorming (door montage aan o.a. kustgebieden of op het water), storm, orkanen, tsunami’s, etc., of een combinatie van deze invloeden. 2 Koper is gehouden de geleverde Goederen te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Goederen haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van de geleverde Goederen overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 3 Gebreken aan Goederen dienen op straffe van verval direct na levering van de Goederen schriftelijk c.q. middels elektronische weg aan Houthandel van Loon te worden gemeld. Gebreken dienen door Koper te worden gemeld middels de klachtenprocedure en het daarvoor bestemde formulier dat op de Website is weergegeven. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, onderbouwd met een of meerdere duidelijke foto’s en weergave van een duidelijk meetinstrument, zodat afmetingen van de Goederen en de omvang van eventuele gebreken zijn te herleiden en Houthandel van Loon in staat is adequaat te reageren. Koper dient Houthandel van Loon in de gelegenheid te stellen een mogelijk gebrek te (doen) onderzoeken binnen redelijke termijn en dient daarbij redelijke vragen/ verzoeken van Houthandel van Loon die relevant zijn voor de beoordeling van het gebrek te beantwoorden. Mogelijke gebreken die zich op een later tijdstip openbaren dienen uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking daarvan, middels de klachtenprocedure te worden gemeld. 4 Indien een melding buiten bovengenoemde termijn plaatsvindt, komt Koper in beginsel geen recht meer toe op mogelijk herstel, vervanging of schadeloosstelling. 5 Indien vast komt te staan dat geleverde Goederen (gedeeltelijk) gebrekkig zijn en een melding tijdig heeft plaatsgevonden, zal Houthandel van Loon de gebrekkige Goederen – indien sprake is van bezorging – ofwel binnen een redelijke termijn (laten) ophalen bij Koper en de gebrekkige Goederen herstellen dan wel vervangen. Indien Houthandel van Loon gebrekkige Goederen niet binnen een redelijke termijn kan herstellen dan wel vervangen, zal zij deze ophalen en crediteren. Houthandel van Loon zal hierover met Koper in overleg treden en – voor zover mogelijk – een afhaaldatum dan wel datum van vervanging, herstel of creditering vaststellen. Aanbiedingen tot (gedeeltelijke) vervanging, herstel of creditering dienen binnen een redelijke termijn te worden geaccepteerd door Koper. 6 Indien de Goederen fysiek zijn afgehaald en een melding tijdig heeft plaatsgevonden dient Koper de Goederen, in overleg met Houthandel van Loon, zelfstandig te retourneren binnen de geldende openingstijden. Houthandel van Loon zal in zulks geval de gebrekkige Goederen ofwel binnen een redelijke termijn herstellen dan wel vervangen. Indien Houthandel van Loon gebrekkige Goederen niet binnen een redelijke termijn kan herstellen dan wel vervangen, zal zij deze in ontvangst nemen en crediteren. Houthandel van Loon zal hierover met Koper in overleg treden en – voor zover mogelijk – een datum van vervanging, herstel of creditering vaststellen. Aanbiedingen tot (gedeeltelijke) vervanging, herstel of creditering dienen binnen een redelijke termijn te worden geaccepteerd door Koper. 7 Retournering van Goederen op grond van de garantieaanspraak vindt plaats voor risico van de Koper en worden door Houthandel van Loon zonder voorafgaand overleg en akkoord niet geaccepteerd. Houthandel van Loon kan eventueel aanvullende redelijke condities stellen aan de retournering. 8 In geval van vervanging zal de eigendom van de te vervangen Goederen van rechtswege over gaan op Houthandel van Loon. Koper is gehouden om de Goederen fysiek aan Houthandel van Loon over te dragen, tenzij Houthandel van Loon anders aangeeft. 9 Indien komt vast te staan dat een garantie aanspraak ongegrond is, komen de in verband daarmede door Houthandel van Loon gemaakte kosten, daaronder onder andere begrepen de onderzoekskosten en transportkosten, integraal voor rekening van Koper. 10 Aansprakelijkheid van Houthandel van Loon is te allen tijde beperkt tot kosteloze vervanging dan wel herstel van gebrekkige Goederen, een en ander ter beoordeling van Houthandel van Loon. 11 Koper dient te allen tijde de beschikbare Montagehandleiding te volgen en toe te passen op de geleverde Goederen. Bij het niet juist naleven van de Montagehandleiding, opzet, bewuste roekeloosheid, grove schuld, nalatigheid, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van Houthandel van Loon, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht hebben wijzigingen aan te brengen aan de Goederen en/ of de Goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Goederen niet zijn bestemd, vervalt de garantie. Bij het aangaan van de (koop)overeenkomst wordt naar de Montagehandleiding verwezen. Aan Koper wordt op verzoek kosteloos een exemplaar verstrekt of toegezonden. 12 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald of krachtens wetgeving niet dwingend is voorgeschreven, vervallen vorderingsrechten van Koper jegens Houthandel van Loon, uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1 Indien de door Houthandel van Loon geleverde Goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid jegens Koper beperkt tot hetgeen in de Algemene Voorwaarden onder artikel 10 is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van de Goederen, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Nimmer is Houthandel van Loon aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrekkig product in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW). Evenmin is Houthandel van Loon aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en/ of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/ of oneigenlijk gebruik door Koper van de geleverde Goederen. 2 Houthandel van Loon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Houthandel van Loon is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. 3 Houthandel van Loon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, voor zover aansprakelijkheid daarvan is vast komen te staan. 4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan maximaal het bedrag van de aankoopsom dat door de Koper is betaald voor de gebrekkige Goederen. 5 Houthandel van Loon is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder onder andere begrepen indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/ of schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van een Consument strekt deze beperking niet verder dan die, welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 6 De aansprakelijkheid van Houthandel van Loon is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 14: Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat – met uitzondering van artikel 7 – op Koper over op het moment waarop de Goederen in de macht van Koper worden gebracht/ worden geleverd.

Artikel 15: Vrijwaring
1 Koper vrijwaart Houthandel van Loon voor eventuele aanspraken van derden in verband met de door Koper gekochte Goederen. 2 Indien Houthandel van Loon uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden Houthandel van Loon zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is Houthandel van Loon, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koper, derden alsmede Houthandel van Loon, die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.

Artikel 16: Prijs en betaling
1 De koopprijs voor de Goederen omvat, behalve de prijs daarvoor, de kosten van de verpakking, het (bijkomende) transport en de afleveringskosten ter plaatse door Koper aangewezen. Afwijkende afleverbestemmingen (en bijbehorende prijzen) dienen tussen Partijen te worden overlegd. Koper is verplicht de koopprijs vooraf óf uiterlijk bij levering van de Goederen te voldoen. 2 De koopprijs voor Goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd (maatwerk/ bestek) op basis van een individuele keuze en/ of beslissing van Koper, en/ of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, dient voorafgaand aan fabricage en levering te worden voldaan. Onder maatwerk/ bestek wordt o.a. tevens verstaan Goederen die zijn gezaagd, verzaagd, aangepast, op maat gemaakt, etc.). Deze Goederen zijn voor Houthandel van Loon niet meer bruikbaar voor andere (verkoop)doeleinden. 3 Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 4 Indien Koper niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim en zal zij over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn ter hoogte van 1% (één procent) per maand of zoveel meer als de wettelijke rente bedraagt, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is. Onverminderd het voorgaande is Houthandel van Loon bevoegd de (koop)overeenkomst te ontbinden (en eventuele eigendomsrechten uit te oefenen). In geval van ontbinding is Koper aansprakelijk voor de door Houthandel van Loon geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, handlingskosten en eventuele transportkosten. 5 Indien Houthandel van Loon bij wanprestatie van Koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de Koper. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,-. Indien Houthandel van Loon echter hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten voor rekening van Koper. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 6 Indien Koper gebruik maakt van opslag als bedoeld in artikel 7, blijft zij verplicht tot betaling van de koopsom op het in artikel 15 lid 1 vermelde tijdstip. De aanvang van de opslag wordt hierbij als economische levering beschouwd. 7 Indien Houthandel van Loon bij het sluiten van de (koop)overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt met Koper, is Houthandel van Loon onder navolgende (niet cumulatieve) omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: – indien de prijsverhoging het gevolg is van een onderling overeengekomen wijziging van de (koop)overeenkomst; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Houthandel van Loon toekomende bevoegdheid of een op Houthandel van Loon rustende verplichting ingevolge de wet; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit toerekenbare gedragingen en/ of tekortkoming van Koper.

Artikel 17: Wettelijke vereisten
1 Houthandel van Loon staat er voor in, voor zover dit naar redelijkheid en billijkheid van haar kan worden verlangd, dat de kwaliteit van de Goederen die op grond van de (koop)overeenkomst geleverd moeten worden, voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/ of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de (koop)overeenkomst. 2 Het in artikel 17 lid 1 bepaalde is van toepassing op het normale gebruik van de Goederen.

Artikel 18: Ontbinding
1 Onverminderd het bepaalde in artikel 16 wordt de (koop)overeenkomst na een schriftelijke verklaring van Houthandel van Loon zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, op het tijdstip waarop Koper: – in staat van faillissement wordt verklaard of Koper of een derde een verzoek daartoe aanvraagt; of – Koper voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of – door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van een schuldsaneringsregeling; of – Koper door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest; of – indien Houthandel van Loon uit een mededeling van Koper moet afleiden dat sprake kan zijn van een of meerdere gebeurtenissen als bovenstaand zijn beschreven; tenzij de curator of bewindvoerder de uit de (koop)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en hiertoe voldoende zekerheden stelt. Een en ander ter beoordeling door Houthandel van Loon. 2 Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar door Houthandel van Loon. Koper is aansprakelijk voor de door Houthandel van Loon geleden schade, onder meer bestaande uit verlies, winstderving, handlingskosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten en eventuele transportkosten. Indien Houthandel van Loon op de gronden als genoemd in artikel 18 tot opschorting en/ of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van daaruit voortvloeiende schade en/ of kosten aan Koper. Koper is in zulks geval uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding en/ of schadeloosstelling verplicht. 3 Indien de (koop)overeenkomst tussentijds wordt opgezegd respectievelijk ontbonden door Houthandel van Loon, zal Houthandel van Loon in overleg met Koper naar alle redelijkheid meewerken aan de overdracht van eventuele nog te verrichten werkzaamheden, aan derden, tenzij de opzegging respectievelijk ontbinding aan Koper toerekenbaar is. Indien opzegging respectievelijk ontbinding toerekenbaar is aan Koper, worden de kosten voor overdracht aan Koper of de overnemende partij in rekening gebracht. Houthandel van Loon zal Koper dan wel de overnemende partij zoveel als mogelijk vooraf inlichten omtrent de omvang van deze kosten. Koper dan wel de overnemende partij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Houthandel van Loon aan Koper genoemde termijn te voldoen.

Artikel 19: Annulering door Onderneming
1 Indien een Onderneming de (koop)overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil beëindigen vóórdat levering heeft plaatsgevonden, dan kunnen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Goederen (vermeerderd met eventuele aanvoer-, afvoer-, handlings- en/ of (gereserveerde) arbeidskosten) integraal aan de Onderneming in rekening worden gebracht. 2 Een Onderneming kan na levering van Goederen geen beroep doen op het retourneren dan wel ruilen daarvan – behoudens de uitzonderingen als omschreven in de Algemene Voorwaarden – tenzij Houthandel van Loon anders besluit. Indien Houthandel van Loon hiertoe besluit en Goederen worden geretourneerd dan wel geruild, kan Houthandel van Loon op betreffende Goederen 20% handlingskosten in rekening brengen bij de Onderneming dan wel een waardebon uitgeven voor de gehele aankoopprijs, waarmee een vervolgaankoop kan worden gedaan. 3 Indien een Onderneming de (koop)overeenkomst met betrekking tot op maat gemaakte Goederen (bijvoorbeeld gezaagd, verzaagd, aangepast, of speciaal voor hem besteld respectievelijk vervaardigd, etc.) geheel of gedeeltelijk wil beëindigen, vóór of nadat levering heeft plaatsgevonden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Goederen vermeerderd met de kosten als vermeld in artikel 19 lid 1, integraal aan de Onderneming in rekening worden gebracht. 4 Beëindiging van de (koop)overeenkomst door de Onderneming dient schriftelijk en in overleg met Houthandel van Loon te geschieden en zal enkel plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Houthandel van Loon onder eventueel nader te stellen voorwaarden. De door Houthandel van Loon gemaakte kosten binnen een redelijke termijn in rekening worden gebracht bij de Onderneming en dienen binnen 7 kalenderdagen te worden voldaan. 5 Herroepingsrecht (als in de Algemene Voorwaarden omschreven) is niet van toepassing op de (koop)overeenkomst tussen Houthandel van Loon en een Onderneming.

Artikel 20: Herroepingsrecht in geval van
koop op afstand (uitsluitend via internet)
1 Herroepingsrecht is niet van toepassing op de (koop)overeenkomst die ter plaatse van de vestiging van Houthandel van Loon is gesloten dan wel de (koop)overeenkomst die voortvloeit uit een bezoek ter plaatse van de vestiging van Houthandel van Loon maar op een later moment op afstand wordt gesloten. Een Consument kan in zulks geval na levering van Goederen geen beroep doen op het retourneren dan wel ruilen daarvan – tenzij Houthandel van Loon anders besluit. Indien Houthandel van Loon hiertoe besluit en Goederen worden geretourneerd dan wel geruild, kan Houthandel van Loon op betreffende Goederen 20% handlingskosten in rekening brengen bij de Consument dan wel een waardebon uitgeven voor de gehele aankoopprijs, waarmee een vervolgaankoop kan worden gedaan. 2 Bij koop op afstand via internet kan een Consument de (koop)overeenkomst gedurende een bedenktermijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. 3 De in artikel 20 lid 2 genoemde bedenktijd gaat in: – op de dag nadat aan de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, de Goederen zijn geleverd; of – als de levering van Goederen bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Houthandel van Loon mag een bestelling van meerdere Goederen of onderdelen met verschillende levertijden weigeren.

Artikel 21: Verplichtingen Consument
1 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Zij zal de Goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen. 2 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met Goederen die verder gaat dan toegestaan in artikel 21 lid 1. Indien de Consument Goederen heeft gehanteerd en inspecteert die verder gaat dan in artikel 21 lid 1 is omschreven, zijn deze Goederen uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 22: Uitoefening herroepingsrecht en kosten
1 Als de Consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, meldt zij dit middels elektronische- dan wel schriftelijke wijze binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan Houthandel van Loon door middel van het modelformulier, waarnaar (middels hyperlink) is verwezen in de Aanbieding en zoals is weergegeven op de Website. Op verzoek – binnen de bedenktermijn – zal kosteloos een modelformulier aan de Consument worden toegestuurd. 2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 22 lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument de Goederen terug. Houthandel van Loon kan de Goederen op verzoek van de Consument af laten halen tegen vergoeding als omschreven in artikel 22 lid 5. Terugzenden van Goederen geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Consument. 3 De Consument zendt/ legt de Goederen deugdelijk verpakt en afgebonden retour/ gereed met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Houthandel van Loon verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de Goederen met een kooiaap/ heftruck/ hijskraan zijn gelost, dient de Consument tevens zorg te dragen dat de Goederen op dezelfde wijze kunnen worden getransporteerd. 4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. 5 Indien Houthandel van Loon de Goederen bij de Consument komt afhalen draagt de Consument de kosten van het terugzenden van de Goederen. Deze kosten zijn gelijk aan de betaalde kosten van de heenzending, eventueel vermeerderd met de hierop gegeven korting, zoals weergegeven op de factuur. Houthandel van Loon accepteert geen rembours terugzendingen.

Artikel 23: Verplichtingen Houthandel van Loon bij herroeping
1 Houthandel van Loon stuurt binnen redelijke termijn na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. 2 Houthandel van Loon vergoedt in beginsel alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Houthandel van Loon in rekening gebracht, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Houthandel van Loon behoudt het recht voor te wachten met terugbetalen tot zij de Goederen heeft ontvangen. 3 Gemaakte kosten met betrekking tot de terugzending alsmede waardevermindering als gevolg van schade aan de Goederen ontstaan ten tijde van het terugzenden zullen op de terugbetaling in mindering worden gebracht. Houthandel van Loon behoudt zich het recht voor om Goederen niet te accepteren c.q. niet te crediteren indien (blijkt dat) deze door waardevermindering en/ of schade niet meer bruikbaar zijn voor verkoopdoeleinden. 4 Houthandel van Loon gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. 5 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Houthandel van Loon de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 24: Uitsluiting herroepingsrecht
1 Houthandel van Loon sluit de navolgende Goederen uit van het herroepingsrecht: a Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Goederen (maatwerk/ bestek) die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze en/ of beslissing van de Consument en/ of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Onder maatwerk/ bestek wordt tevens verstaan Goederen die zijn gezaagd, verzaagd, aangepast, op maat gemaakt, etc. b Goederen, waaronder in deze verstaan hout(producten), die de beschermende omgeving c.q. opslag van Houthandel van Loon hebben verlaten en in ongemonteerde toestand een beperkte houdbaarheid hebben en/ of snel bederven c.q. vervormen door o.a. omgevingsfactoren en/ of (volatiliteit in) natuurverschijnselen. Bederf c.q. vervorming resulteert in (significante) waardevermindering dan wel waardeloosheid. M.b.t. deze Goederen is de Consument (impliciet dan wel expliciet) de mogelijkheid geboden een voorbeeld/ sample te ontvangen per post om zodoende voorafgaand aan de aanschaf van Goederen de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen en deze te hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen. Goederen die onderhevig zijn geweest aan (een) toerekenbare handeling(en) door Consument (of een aan Consument ondergeschikte/ ingeschakelde derde) zoals o.a. opzet, bewuste roekeloosheid, grove schuld, nalatigheid, het niet hanteren van de Montagehandleiding, het blootstellen van Goederen aan omgevingsfactoren die van negatieve invloed zijn, of Consument anderszins een fout heeft gemaakt. d Goederen die door de Consument zijn gehanteerd en geïnspecteerd op een wijze die verder gaat dan is toegestaan in artikel 21 lid 1. e Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten. 2 Alle Goederen als vermeld in artikel 24 lid 1 zijn voor Houthandel van Loon niet meer bruikbaar voor verkoopdoeleinden als gevolg van (significante) waardevermindering dan wel waardeloosheid en kunnen derhalve niet worden geretourneerd.

Artikel 25: Rechten van intellectuele eigendom
1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Goederen en/of met betrekking tot de Website berusten bij Houthandel van Loon, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt o.a. verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/ of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/ of commerciële knowhow, methoden en concepten. 3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in artikel 25, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Houthandel van Loon, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 4 Houthandel van Loon verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Houthandel van Loon, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of de Goederen vervangen of wijzigen. Houthandel van Loon kan tevens verzoeken het recht te verwerven om het gebruik van dat merk of Goederen voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor de betreffende Goederen, zo nodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving. 5 Koper stelt Houthandel van Loon zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige jegens hem/ haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Houthandel van Loon verkochte Goederen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. 6 Houthandel van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in artikel 20 lid 3 jo. 4 indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper de Goederen heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Houthandel van Loon. 7 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van eventuele bepaalde hyperlinks, eigendom van Houthandel van Loon. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Houthandel van Loon. Deze toestemming is tevens uitdrukkelijk schriftelijk benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Artikel 26: Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 27: Geschillen
1 Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun (koop)overeenkomst dan wel van nadere (koop)overeenkomsten die daaruit voortvloeien of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals onder andere ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/ of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, met uitzondering van de Consument die een schriftelijk bezwaar indient, teneinde voor de wettelijk bevoegde rechtbank te verschijnen. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der Partijen zulks verklaart en onderbouwt. 2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 28: CE-markering
Producten met een CE-markering zijn onderworpen aan de geharmoniseerde Europese productnormen of European Technical Approval Guidelines (ETAG).

Artikel 29: Hoeveelheid
1 Bij verkoop van Goederen aan Koper met een hoeveelheid van meer dan 3 m3, behoudt Houthandel van Loon het recht om deze bestelling in delen te leveren, elk met een hoeveelheid van minimaal 3 m3 per deel, afhankelijk van het soort hout en de afmeting.

Artikel 30: Certificering
Indien geen expliciete aanvraag naar gecertificeerde houtsoorten zoals het FSC- en/ of PEFC keurmerk en/ of -afmetingen wordt gedaan door Koper, behoudt Houthandel van Loon het recht om levering van houtsoorten en/ of afmetingen te laten geschieden met of zonder keurmerk. Houthandel van Loon is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van daaruit voortvloeiende schade en/ of kosten aan Koper.

Artikel 31: Bankirai/ Bangkirai
Houthandel van Loon verhandelt onder de naam ‘Bankirai / Bangkirai’ tevens andere hardhoutsoorten van minstens dezelfde duurzaamheidsklasse. In dergelijke gevallen wordt de omschrijving ‘Bankirai of gelijkwaardig’ gehanteerd. De aanduiding ‘Bankirai of gelijkwaardig’ ziet in zulks geval op de algemeen gebruikte aanduiding voor hardhout en geeft de kwaliteit van de desbetreffende Goederen weer, gericht op de duurzaamheidsklasse. Koper is zich hiervan bewust en kan dienaangaande nimmer enige aanspraak tot schadevergoeding ontlenen jegens Houthandel van Loon.

Artikel 32: Slotartikel
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel en fabrieken te ‘s- Hertogenbosch onder nummer 66985382 en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

Pin It on Pinterest

Share This
Chat openen
Vragen? Chat met onze Klantenservice