Tijdens de Informatieve Raadsvergadering van 1 mei jongstleden werd door Yvonne de Brieder, namens de Millenniumwerkgroep, de Ondernemersprijs 2013 uitgereikt aan Houthandel Van Loon uit Wijk en Aalburg. Een prijs om bedrijven en instellingen (nog meer) te stimuleren tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Meest duurzame onderneming

Het innovatieve familiebedrijf van Peter en Martijn van Loon zet zijn producten op de markt boorzien van het FSC keurmerk. Voor de aankoop van haar artikelen wordt er jaarlijks gereisd naar Azië, Afrika, en Midden en Noord Europa om te beoordelen of hier de manier van werken ook past in de duurzaamheidsgedachte van deze houthandel.
Daarnaast wordt via een gedegen controlesysteem met strenge normen er dagelijks kwaliteitscontroles uitgevoerd. Het bedrijf is zeer actief met duurzaamheid, het verkrijgen van de nodige certificaten hiervoor en met goede doelen.
Met het credo: Houthandel van Loon: “Een duurzaam begrip” mag de onderneming dan ook een voorbeeld zijn voor veel ondernemers in de gemeente Aalburg. Redenen voor de Millenniumwerkgroep om Houthandel van Loon de prijs van de meest duurzaame onderneming 2013 toe te kennen.

Ondernemersprijs | MVO Award

In 2009 besloot de gemeente Aalburg zich uit te roepen tot de 146e Millennium gemeente van Nederland. In verband hiermee werd een Millenniumwerkgroep in het leven geroepen die uitvoering geeft aan de drie gekozen doelstellingen namelijk: jongens en meisjes gaan naar school, duurzaam leefmilieu en eerlijke handel. Diverse activiteiten werden al rondom deze doelen door de Millenniumwerkgroep georganiseerd.
Om uitvoering te geven aan het doel duurzaam leefmilieu is vanaf 2012 een Ondernemersprijs in het leven geroepen. Voornamelijk staan hierbij de onderdelen People, Planet en Profit centraal.

Jaarlijks vestigt de werkgroep met het toekennen van deze prijs, de nodige aandacht op dit onderwerp. Uit alle ontvangen nominaties wordt een bedrijf die zich op duurzaamheid heeft onderscheiden hiermee bijzonder gewaardeerd. Nadat in 2012 voor de eerste maal deze prijs werd uitgereikt heeft de werkgroep ook voor 2013, na rijp beraad, de Ondernemersprijs 2013 toegekend.

MVO Certificaat Houthandel van Loon

“Een Duurzaam Begrip”!

Als innovatief familiebedrijf met een grote voorkeur voor duurzaamheid ligt onze focus op het invullen van de vraag vanuit de markt op het gebied van gecertificeerd hout.

Wij zijn sinds de oprichting (1996) van het FSC (Forest Stewardship Council) keurmerk actief en sinds 2009 kunnen wij met trots vermelden dat inmiddels 85% van ons assortiment FSC/PEFC gecertificeerd is. Ons streven in de toekomst is dan ook om dit percentage te vergroten en de eerste houthandel van de gehele Benelux te worden, die een volledige voorraad heeft liggen van 100% gecertificeerd hout.

Het is van absoluut belang dat de herkomst van materialen ten aller tijde traceerbaar is en niet gewonnen is op een destructieve manier die het welzijn van de aarde, zijn inwoners of natuur schaadt. Wij zijn in het volledige proces, van bron tot eindgebruiker betrokken. Als vooruitstrevende modelorganisatie is het werken op milieuvriendelijke wijze en een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu vinden een randvoorwaarde die wij graag aangaan. Overleg met milieuorganisaties en politiekbestuur voor een effectief sociaal en ecologisch beleid voor het behoud van natuurlijke bestaansbronnen behoord tot een van onze taken en verantwoordelijkheden.

Wij zijn een volledige zelfstandig financiële organisatie, maar uiteraard vinden wij het belangrijk wie onze bank belangen behartigd. De directie heeft zich in 2010 dan ook met uitgesproken voorkeur te kennen gegeven graag in zee te gaan met de ‘groene’ Triodos bank. Het creëren van een ‘groene’ geldstroom is essentieel voor de milieubescherming in ontwikkelingslanden. Zodoende willen wij dit maximaal stimuleren.

Ons duurzaam beleid zal niet direct grotere winst opleveren in vormen van geld, maar in de positieve gevolgen voor sociale en ecologische leef aspecten van mens en natuur. Dit is dan ook onze lange termijnvisie, waarbij de aarde en zijn inwoners altijd op de voorgrond staan, in plaats van verkoopomzet.

MVO Award Houthandel van Loon

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld, de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten.

“Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?”

Klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing; enkele termen die je zou kunnen associëren met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wat je als mens ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf toekomstbestendig.

“Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.”

Waar grote multinationals over MVO spreken, gebruikt het midden- en kleinbedrijf (mkb) meestal de term duurzaam ondernemen. De theoretische achtergronden zijn hetzelfde, maar de praktische vertaling in het bedrijf is anders. Het mkb richt zich bij het vorm geven aan duurzaamheid in eerste instantie sterk op de interne organisatie (milieu en medewerkers). Vaak wordt pas in een later stadium aandacht besteed aan communicatie (duurzaamheidsverslagen) of overleg met stakeholders (klanten en leveranciers), waarbij ook de maatschappelijke kant in beeld komt.

Het kan ook zijn dat grote inkopers zoals de overheid of andere bedrijven erom vragen. Of wat te denken van maatschappelijke druk vanuit media, consumenten of vakbonden? Er zijn steeds meer bedrijven waarbij maatschappelijke motieven het bedrijfsfundament dragen.

Drie mvo-dimensies

  • De normen en waarden waar een bedrijf voor staat. Deze worden vaak beschreven in een gedragscode en in ‘compliance-regels’.
  • De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf: de manier waarop een bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. Veel bedrijven beschrijven hun activiteiten op dit terrein in een duurzaamheidsverslag. Het wordt steeds gebruikelijker een dergelijk verslag te hebben. De richtlijn van veel ondernemingen op dit gebied is het motto ‘People Planet Profit’. Vaak worden de vrijwillige richtlijnen van de Global Reporting Initiative gebruikt, zodat verslagen beter met elkaar te vergelijken zijn.
  • De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf: de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. Dit onderwerp krijgt soms aandacht in het duurzaamheidsverslag. Veel bedrijven kiezen ervoor hier niet zelf actief over te communiceren. Activiteiten op dit terrein zijn bijvoorbeeld werknemers die in bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan een goed doel of sponsoring. Sportsponsoring is een mogelijke invulling daarvan.

Bronvermelding